Hasta Hakları
11 Şubat 2018


Hasta Hakları Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü saglık hizmetini almaya, 8. Rıza ve İzin: Tibbi müdahalelerde rızanın alınmasıına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasini istemeye, 10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanlari ölçüsünde ve idarece aıinan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 12. Saygınlık görmesi: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya, 13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatıiz edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye, 16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklrının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakıinı kullanmaya, 17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.